Smaller Default Larger

Zasady uczestnictwa:

Kurs wspinania na własnej asekuracji w skałkach jest przeznaczony dla absolwentów:
- kursu "wspinaczki po drogach ubezpieczonych" oraz
- kursu uzupełniającego "Ze sztucznej ściany w skałki (drogi ubezpieczone)",
Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania: nie krócej niż 3 dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

 

Treść zajęć

Tematy wykładów

1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).

2. Teoria asekuracji.

3. Formacje skalne (zakres podstawowy).

4. Niebezpieczeństwa wspinania.

5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).

6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

8. Historia wspinania (opcjonalnie).

 

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

- praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;

- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);

- wykorzystanie punktów naturalnych;

- łączenie punktów asekuracyjnych;

- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;

- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;

- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;

- zakładanie stanowisk zjazdowych;

- zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;

- rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;

- uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;

- pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;

- wychodzenie po linie (prusikowanie);

- opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Zasady uczestnictwa:

 

Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

 

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

 

Czas trwania: minimum trzy dni.

 

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

 

Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego - wszystkich stopni).

wspinanie na drogach ubezpieczonych
Kursanci w trakcie zajęć na kursie

 

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

 

Treść zajęć

 

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

 

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atwestów, zastosowanie):

 

- liny i repsznury

 

- uprzęże biodrowe

 

- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

 

- ekspresy

 

- taśmy

 

- przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri

 

- stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)

 

- buty

 

- akcesoria: magnezja, woreczek

 

3. Zasady asekuracji:

 

- zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny

 

- asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego

 

- asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia

 

asekuracji na zrzutni;

 

- zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;

 

- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

 

- wspinaczka drogą dwuwyciągową - zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

 

4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

 

5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.

 

6. Nauczanie techniki wspinania:

 

- wykorzystanie chwytów i stopni;

 

- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

 

- wspinaczka statyczna i dynamiczna;

 

- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

 

7. Podstawy technik linowych:

 

- zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

 

8. Skale trudności używane w skałkach.

 

9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Zasady uczestnictwa:

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Sprzęt omawiany jest pod kątem optymalnych zakupów własnego wyposażenia.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią.

Sugerowany czas: około 16 godzin, minimum 2 dni (konieczne podzielenie materiału).

Ilość szkolonych: zaleca się do 6 osób na jednego instruktora większa ilość zależna od możliwości obiektu oraz dodatkowej kadry

Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego - wszystkich stopni) oraz instruktorzy wspinaczki sportowej (AWF).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

 

Treść zajęć

1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

- liny i repsznury

- uprzęże biodrowe

- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

- ekspresy

- przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri

- buty i akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

- zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny,

- asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub płytki; opcjonalnie dodatkowo grigri);właściwa postawa asekurującego

- asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki nauka odpadnięć; właściwa postawa asekurującego

- podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

4. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka. Zwijanie liny.

5. Nauczanie techniki wspinania:

- wykorzystanie chwytów i stopni;

- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

- wspinaczka statyczna i dynamiczna;

- poruszanie się w terenie przewieszonym.

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Kurs wspinaczki skalnej wg programu PZA to najbardziej kompleksowe szkolenie dla osób początkujących. Kurs ten jest wskazany zarówno dla tych którzy jeszcze nigdy nie mieli kontaktu ze wspinaniem jak i dla tych którzy zaczęli się wspinać rekreacyjnie i poczuli potrzebę gruntownego przeszkolenia.
Kurs skałkowy PZA to bardzo solidna porcja wiedzy i umiejętności która dla wielu wspinaczy stała się bazą do samodzielnego rozwoju. Formalnie ukończenie tego kursu jest wymagane gdy planujemy zrobić kurs taternicki.
Zgodnie z programem PZA kurs trwa minimum 6 dni z czego 5 musi być zajęciami praktycznymi.  Program szkolenia jest ujednolicony, opracowany na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu szkolenia w klubach wysokogórskich. Instruktorzy prowadzący takie kursy (muszą posiadać licencję PZA) są bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do takich szkoleń.


Wytyczne Komisji Szkolenia PZA:  
Zasady uczestnictwa:
Kurs podstawowy PZA przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Kurs skałkowy PZA jest wymagany dla chętnych na kursy taternickie !
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Poza skałkami także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach, drzewach itp.). Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.
Czas trwania: nie krócej niż 6 dni, z tego co najmniej 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.

Na kursie


Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA
Treść zajęć
Tematy wykładów
1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
2. Teoria asekuracji.
3. Zjazdy na linie.
4. Wychodzenie po linie.
5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
6. Niebezpieczeństwa wspinania.
7. Pierwsza pomoc.
8. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
9. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
10. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
11. Historia wspinania (opcjonalnie).
Zajęcia praktyczne
Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:
- wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
- praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
- wykorzystanie punktów naturalnych;
- łączenie punktów asekuracyjnych;
- budowanie stanowisk do wędki;
- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
- zakładanie stanowisk zjazdowych;

 

Najlepszą rekomendacją i nagrodą za dobrą robotę są opinie o nas:


Cześć Krzysiek!


Chciałam Ci bardzo - bardzo! - podziękować za kurs skałkowy, który mieliśmy przyjemność z Tobą odbyć. Cała nasza grupa była zachwycona zajęciami, zarówno częścią praktyczną w terenie (bakcyl wspinania złapany bezpowrotnie!), jak i wykładami i rozmowami z Tobą (daleko im było do nudnego wyobrażania o wykładach, moglibyśmy słuchać godzinami opowieści które nam przytaczałeś). Rozmawialiśmy jeszcze długo po powrocie z zajęć i analizowaliśmy nowo poznane informacje.
Wspólnie stwierdziliśmy, że ogromna wiedza i doświadczenie wspinaczkowe, które nam zaprezentowałeś są  imponujące, ale dodatkowo posiadasz niezwykłą umiejętność jasnego tłumaczenia, instruowania i odpowiadania wyczerpująco na każde pytanie. Takich świetnych nauczycieli spotyka się niezwykle rzadko - mieliśmy szczęście :-)
 
Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia!
Pozdrawiam,
Kasia  ( kurs maj 2017)

 • ... Jestem Maciek i wraz z Lidką byłem kursantem szkoły wspinaczkowej ABC Wspinania - Krzysztof Wróbel.
  Dla mnie przygoda z górami i wspinanie to kontynuacja pasji a dla Lidii to zupełna nowość . Naszym postanowieniem było stworzenie Zespołu wspinaczkowego :) którym będziemy chcieli się cieszyć w skałach jak i górach typu alpejskiego ale brakowało nam wiedzy i praktyki a Lidia była zupełnym nowicjuszem. Postanowiliśmy rozpocząć wszystko od początku , OD KURSU (skałkowego ze skierowaniem na kurs Taternicki). Wybraliśmy się na niego oboje do Krzysztofa Wróbla -ABC Wspinania Rzędkowice -Jura KCz. Krzysiek rozkochał nas w Sobie swoim spokojem , humorem, profesjonalizmem , niebywałym doświadczeniem oraz niezwykłym szóstym zmysłem przewidywania wielu niewiadomych ( dla nas niewiadomych). Więc wspólną przygodę ze wspinaniem rozpoczęliśmy wiosną 2014 roku . Pogoda nie rozpieszczała ale właśnie taka pozwala lepiej się skupić na tym co zostaje wykładane i wywspinane. Krzysztof zapewnił nam świetną bazę noclegową , możliwość robienia posiłków. Sprzętowo wyposażył nas bajecznie " dzwoniliśmy aż miło :).  Zajęcia wspinaczkowe mieliśmy  w pobliskich skałach jurajskich. Teoria przemieszana z praktyką. Kolejne drogi, kolejne wyzwania, cała masa  wiedzy wiązana w węzłach zakładanych kościach, przewlekanych repikach.  Dziesiątki zjazdów , przepinek, budowy i likwidacji stanowisk , długie godziny wspinania się pod bacznym okiem Krzyska. Zero presji zero strachu że coś może pójść nie tak. Tą pewność dawała właśnie Krzyśkowa aura, jego spokojne aczkolwiek wyważone spojrzenie na sytuację, ciągła kontrola naszych poczynań. Najwspanialsze jest to, że wszystkie te obrazy pozostają w człowieku i jak głos mentora czuwają nad naszymi poczynaniami już w górach wysokich czy poważnych skałach. To, że dziś możemy się przed sobą pochwalić (jak dla nas poważnymi) drogami w wapieniach czy tatrzańskich granitach zawdzięczamy właśnie Krzyśkowi i jego szkole. To jak przyjście na świat :) , Krzysiek stał się naszą Matką i Ojcem, naszych wspinaczkowo-górskich poczynań.
  Ogromnie Wam wszystkim polecam Krzysztofa i jego szkołę.…
 •  ( Kurs 2015)

     
  Na filarze Lechwora

 • ... Część praktyczna kursu wspinaczkowego u Krzyśka była bardzo dobrym zakończeniem kursu wspinaczkowego w KW Katowice w 2012 ale też ... okazją do nauczenia się czegoś zupełnie nowego zarówno z techniki jak też taktyki wspinania. Cała nasza 4 osobowa grupa (Weronika, Marek, Michał i ja) była pod dużym wrażeniem zarówno kompetencji jak też zaangażowania naszego instruktora. Praktyczna znajomość rejonów wspinaczkowych i pragmatyczne podejście do szkolenia zrobiły na mnie osobiście bardzo pozytywne wrażenie. Teraz niemal co roku mój starszy syn bierze udział w obozach przygodowo-wspinaczkowych prowadzonych osobiście przez Krzyśka. ABC Wspinania w pełni zasługuje na miano profesjonalnej i godnej polecenia szkoły wspinaczkowej.
  Piotr
 • ... Październik 2011 od tego wszystko się zaczęło - Kurs
  Piękna ciepła pogoda prawie lato, nie nie prawie po prostu lato pierwszy raz widzę skałę, pierwszy raz jej dotykam nie mówiąc o wchodzeniu na to coś, po prostu emocje nie do opisania.
  I ten gość (o tobie mowa Krzychu) 100 % pozytywnej energii 200 % cierpliwości i spokoju
  I co on do mnie mówił ... takich słów nie znałam wcześniej... wszystko jeszcze wieczorem analizuję, głowa mi pęka od tej wiedzy - ale jakoś zaczyna się to kleić w spójną całość ...i tak mijały kolejne dni a panika rosła - nie ogarnę....
  Ale od pierwszego siniaka wiedziałam, że to jest to!!!
  To najprzyjemniejsze uzależnienie na świecie :) choć może nie najbezpieczniejsze...
  Z perspektywy czasu naprawdę się dziwię, że mnie nie odesłałeś do domu i podziwiam Twoją wyrozumiałość, co ja tam wyrabiałam (wstyd mówić)
  po prostu Dziękuję
  Ania

 •    
  W trakcie zajęć